تور تایلند
تور برزیل
تور آفریقا
تور دبی
 
 

تور گوانگجو ۲۰۱۶ نمایشگاه کانتون فیر چین پاییز ۹۵ پرواز ماهان ایر
تور نمایشگاه گوانگجو 2016 ( چین – کانتون )

تور یکصد و بیستمین  نمایشگاه کانتون - چین 2016

پاییز۱۳۹۵ - نمایشگاه کانتون گوانجو

---------------------------------------------------


برای اطلاع از محصولات فازهای نمایشگاه گوانگجو محصولات فاز یک - محصولات فاز دو-محصولات فاز سه نمایشگاه کانتون چین به آخر پکیج ها مراجعه نمایید
 


پرواز مستقیم گوانگجو با ایرباس مدرن هواپیمایی ماهان ایر

پکیج فاز یک (1) نمایشگاه گوانگجو
15 - 19 OCT
پکیج  تور فاز ۱ گوانجو پاییز ۹۵
گروه ۱ - ۱۰ شب گوانگجو
تاریخ رفت پرواز گوانجو ۱۵ مهر ( 6 OCT )
تاریخ برگشت پرواز گوانجو ۲۶ مهر ( 17 OCT )
هتل فاز یک نمایشگاه گوانگجو CAVAN *5

قیمت تور گوانگجو فاز1 هر نفر در اتاق دو تخته ۴/۸۵۰/۰۰۰ تومان
قیمت تور گوانگجو فاز یک هر نفر در اتاق یک تخته ۶/۱۵۰/۰۰۰ تومان
/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
گروه ۲ - ۱۰ شب گوانگجو
تاریخ رفت پرواز گوانجو ۱۵ مهر ( 6 OCT )
تاریخ برگشت پرواز گوانجو ۲۶ مهر ( 17 OCT )
هتل فاز یک نمایشگاه گوانگجو IMPERIAL TRADERS *4 TOP

قیمت تور گوانگجو فاز1 هر نفر در اتاق دو تخته ۵/۱۰۰/۰۰۰ تومان
قیمت تور گوانگجو فاز یک هر نفر در اتاق یک تخته ۶/۵۰۰/۰۰۰ تومان
/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
گروه ۳ - ۱۰ شب ( ۳ شب شنزن + ۷ شب گوانگجو )
تاریخ رفت پرواز گوانجو ۱۵ مهر ( 6 OCT )
تاریخ برگشت پرواز گوانجو ۲۶ مهر ( 17 OCT )
هتل فاز یک نمایشگاه گوانگجو IMPERIAL TRADERS *4 TOP - CENTURY PAZA*4

قیمت تور گوانگجو فاز1 هر نفر در اتاق دو تخته ۵/۳۰۰/۰۰۰ تومان
قیمت تور گوانگجو فاز یک هر نفر در اتاق یک تخته ۶/۷۰۰/۰۰۰ تومان
/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
گروه ۴ - ۷ شب گوانگجو
تاریخ رفت پرواز گوانجو ۱۸ مهر ( 9 OCT )
تاریخ برگشت پرواز گوانجو ۲۶ مهر ( 17 OCT )
هتل فاز یک نمایشگاه گوانگجو CAVAN *5

قیمت تور گوانگجو فاز1 هر نفر در اتاق دو تخته ۴/۷۰۰/۰۰۰ تومان
قیمت تور گوانگجو فاز یک هر نفر در اتاق یک تخته ۵/۷۵۰/۰۰۰ تومان
/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
گروه ۵ - ۷ شب گوانگجو
تاریخ رفت پرواز گوانجو ۱۸ مهر ( 9 OCT )
تاریخ برگشت پرواز گوانجو ۲۶ مهر ( 17 OCT )
هتل فاز یک نمایشگاه گوانگجو IMPERIAL TRADERS *4 TOP

قیمت تور گوانگجو فاز1 هر نفر در اتاق دو تخته ۴/۹۰۰/۰۰۰ تومان
قیمت تور گوانگجو فاز یک هر نفر در اتاق یک تخته ۶/۰۰۰/۰۰۰ تومان
/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
گروه ۶ - ۷ شب گوانگجو
تاریخ رفت پرواز گوانجو ۲۰ مهر ( 11 OCT )
تاریخ برگشت پرواز گوانجو ۲۸ مهر ( 19 OCT )
هتل فاز یک نمایشگاه گوانگجو IMPERIAL TRADERS *4 TOP

قیمت تور گوانگجو فاز1 هر نفر در اتاق دو تخته ۵/۸۵۰۰/۰۰۰ تومان
قیمت تور گوانگجو فاز یک هر نفر در اتاق یک تخته ۶/۸۵۰/۰۰۰ تومان
/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
گروه ۷ - ۷ شب ( ۲شب شنزن + ۵ شب گوانگجو )
تاریخ رفت پرواز گوانجو ۲۰ مهر ( 11 OCT )
تاریخ برگشت پرواز گوانجو ۲۸ مهر ( 19 OCT )
هتل فاز یک نمایشگاه گوانگجو CENTURY PALZA *4 - IMPERIAL TRADERS *4TOP

قیمت تور گوانگجو فاز1 هر نفر در اتاق دو تخته ۶/۲۰۰/۰۰۰ تومان
قیمت تور گوانگجو فاز یک هر نفر در اتاق یک تخته ۷/۲۵۰/۰۰۰ تومان
/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
گروه ۸ - ۷ شب  گوانگجو
تاریخ رفت پرواز گوانجو ۲۰ مهر ( 11 OCT )
تاریخ برگشت پرواز گوانجو ۲۸ مهر ( 19 OCT )
هتل فاز یک نمایشگاه گوانگجو VAPERS (APT) *5 TOP

قیمت تور گوانگجو فاز1 هر نفر در اتاق دو تخته ۶/۴۰۰/۰۰۰ تومان
قیمت تور گوانگجو فاز یک هر نفر در اتاق یک تخته ۷/۸۵۰/۰۰۰ تومان
/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
گروه ۹ - ۷ شب ( ۲شب شنزن + ۵ شب گوانگجو )
تاریخ رفت پرواز گوانجو ۲۰ مهر ( 11 OCT )
تاریخ برگشت پرواز گوانجو ۲۸ مهر ( 19 OCT )
هتل فاز یک نمایشگاه گوانگجو CROWNE PLAZA*5 - VAPERS (APT) *5TOP

قیمت تور گوانگجو فاز1 هر نفر در اتاق دو تخته ۷/۰۰۰/۰۰۰ تومان
قیمت تور گوانگجو فاز یک هر نفر در اتاق یک تخته ۸/۶۵۰/۰۰۰ تومان
/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
گروه ۱۰ - ۷ شب گوانگجو
تاریخ رفت پرواز گوانجو ۲۱ مهر ( 12 OCT )
تاریخ برگشت پرواز گوانجو ۲۹ مهر ( 20 OCT )
هتل فاز یک نمایشگاه گوانگجو  IMPERIAL TRADERS *4TOP

قیمت تور گوانگجو فاز1 هر نفر در اتاق دو تخته ۵/۸۵۰/۰۰۰ تومان
قیمت تور گوانگجو فاز یک هر نفر در اتاق یک تخته ۶/۸۹۰/۰۰۰ تومان
/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
گروه ۱۱ - ۷ شب گوانگجو
تاریخ رفت پرواز گوانجو ۲۱ مهر ( 12 OCT )
تاریخ برگشت پرواز گوانجو ۲۹ مهر ( 20 OCT )
هتل فاز یک نمایشگاه گوانگجو CAVAN *5

قیمت تور گوانگجو فاز1 هر نفر در اتاق دو تخته ۵/۸۵۰/۰۰۰ تومان
قیمت تور گوانگجو فاز یک هر نفر در اتاق یک تخته ۷/۰۰۰/۰۰۰ تومان
/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
گروه ۱۲ - ۷ شب گوانگجو
تاریخ رفت پرواز گوانجو ۲۱ مهر ( 12 OCT )
تاریخ برگشت پرواز گوانجو ۲۹ مهر ( 20 OCT )
هتل فاز یک نمایشگاه گوانگجو VAPERS (ATP ) *5 TOP

قیمت تور گوانگجو فاز1 هر نفر در اتاق دو تخته ۶/۴۵۰/۰۰۰ تومان
قیمت تور گوانگجو فاز یک هر نفر در اتاق یک تخته ۸/۰۰۰/۰۰۰ تومان
/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
گروه ۱۴ - ۷ شب گوانگجو
تاریخ رفت پرواز گوانجو ۲۲ مهر ( 13 OCT )
تاریخ برگشت پرواز گوانجو ۳۰ مهر ( 21 OCT )
هتل فاز یک نمایشگاه گوانگجو CAVAN *5

قیمت تور گوانگجو فاز1 هر نفر در اتاق دو تخته ۶/۰۰۰/۰۰۰ تومان
قیمت تور گوانگجو فاز یک هر نفر در اتاق یک تخته ۷/۰۵۰/۰۰۰ تومان
/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
گروه ۱۵ - ۷ شب گوانگجو
تاریخ رفت پرواز گوانجو ۲۲ مهر ( 13 OCT )
تاریخ برگشت پرواز گوانجو ۳۰ مهر ( 21 OCT )
هتل فاز یک نمایشگاه گوانگجو VAPERS (ATP) *5

قیمت تور گوانگجو فاز1 هر نفر در اتاق دو تخته ۶/۵۵۰/۰۰۰ تومان
قیمت تور گوانگجو فاز یک هر نفر در اتاق یک تخته ۸/۱۰۰/۰۰۰ تومان


پکیج فاز یک و دو (2+1 ) نمایشگاه گوانگجو


پکیج تور فاز ۱و ۲ ترکیبی گوانجو پاییز ۹۵
 گروه ۱۶ ترکیبی فاز یک و دو - ۱۱ شب گوانگجو
تاریخ رفت پرواز گوانجو ۲۵ مهر  ( 16 OCT )
تاریخ برگشت پرواز گوانجو ۷ آبان ( 28 OCT )
هتل فاز یک و دو نمایشگاه گوانگجو IMPERIAL TRADERS *4 TOP

قیمت تور گوانگجو فاز1 هر نفر در اتاق دو تخته ۶/۴۵۰/۰۰۰ تومان
قیمت تور گوانگجو فاز یک هر نفر در اتاق یک تخته ۸/۰۰۰/۰۰۰ تومان
/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
 گروه ۱۷ ترکیبی فاز یک و دو - ۱۱ شب ( ۳ شب گوانگجو+۲ شب شنزن+۶ شب گوانگجو)
تاریخ رفت پرواز گوانجو ۲۵ مهر  ( 16 OCT )
تاریخ برگشت پرواز گوانجو ۷ آبان ( 28 OCT )
هتل فاز یک و دو نمایشگاه گوانگجو IMPERIAL TRADERS *4 TOP + YIJIA INTERNATIONAL *4

قیمت تور گوانگجو فاز1 هر نفر در اتاق دو تخته ۶/۷۵۰/۰۰۰ تومان
قیمت تور گوانگجو فاز یک هر نفر در اتاق یک تخته ۸/۳۵۰/۰۰۰ تومان
/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
 گروه ۱۸ ترکیبی فاز یک و دو - ۱۱ شب  گوانگجو
تاریخ رفت پرواز گوانجو ۲۵ مهر  ( 16 OCT )
تاریخ برگشت پرواز گوانجو ۷ آبان ( 28 OCT )
هتل فاز یک و دو نمایشگاه گوانگجو CAVAN *5

قیمت تور گوانگجو فاز1 هر نفر در اتاق دو تخته ۶/۳۵۰/۰۰۰ تومان
قیمت تور گوانگجو فاز یک هر نفر در اتاق یک تخته ۸/۰۰۰/۰۰۰ تومان
/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
 گروه ۱۹ ترکیبی فاز یک و دو - ۱۱ شب ( ۳ شب گوانگجو+۲ شب شنزن+۶ شب گوانگجو)
تاریخ رفت پرواز گوانجو ۲۵ مهر  ( 16 OCT )
تاریخ برگشت پرواز گوانجو ۷ آبان ( 28 OCT )
هتل فاز یک و دو نمایشگاه گوانگجو CAVAN *5 + CROWNE PLAZA *5

قیمت تور گوانگجو فاز1 هر نفر در اتاق دو تخته ۷/۲۵۰/۰۰۰ تومان
قیمت تور گوانگجو فاز یک هر نفر در اتاق یک تخته ۹/۰۰۰/۰۰۰ تومان
/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
 گروه ۲۰ ترکیبی فاز یک و دو - ۱۱ شب  گوانگجو
تاریخ رفت پرواز گوانجو ۲۵ مهر  ( 16 OCT )
تاریخ برگشت پرواز گوانجو ۷ آبان ( 28 OCT )
هتل فاز یک و دو نمایشگاه گوانگجو VAPERS (APT ) *5

قیمت تور گوانگجو فاز1 هر نفر در اتاق دو تخته ۷/۲۵۰/۰۰۰ تومان
قیمت تور گوانگجو فاز یک هر نفر در اتاق یک تخته ۹/۷۵۰/۰۰۰ تومان
/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////


پکیج فاز دو (فاز ۲) نمایشگاه گوانگجو
23-27 OCT

 پکیج تور فاز۲  گوانجو پاییز ۹۵
گروه ۲۱  فاز دو - ۷ شب  گوانگجو
تاریخ رفت پرواز گوانجو ۲۷ مهر  ( 18 OCT )
تاریخ برگشت پرواز گوانجو ۵ آبان ( 26 OCT )
هتل فاز دو نمایشگاه گوانگجو IMPERIAL TRADERS *4 TOP

قیمت تور گوانگجو فاز1 هر نفر در اتاق دو تخته ۵/۴۰۰/۰۰۰ تومان
قیمت تور گوانگجو فاز یک هر نفر در اتاق یک تخته ۶/۶۰۰/۰۰۰ تومان
/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
گروه ۲۲  فاز دو - ۷ شب  گوانگجو
تاریخ رفت پرواز گوانجو ۲۷ مهر  ( 18 OCT )
تاریخ برگشت پرواز گوانجو ۵ آبان ( 26 OCT )
هتل فاز دو نمایشگاه گوانگجو IMPERIAL TRADERS *4 TOP +CENTURY PLAZA *4

قیمت تور گوانگجو فاز1 هر نفر در اتاق دو تخته ۵/۶۵۰/۰۰۰ تومان
قیمت تور گوانگجو فاز یک هر نفر در اتاق یک تخته ۶/۸۰۰/۰۰۰ تومان
/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
گروه ۲۳  فاز دو - ۷ شب  گوانگجو
تاریخ رفت پرواز گوانجو ۲۷ مهر  ( 18 OCT )
تاریخ برگشت پرواز گوانجو ۵ آبان ( 26 OCT )
هتل فاز دو نمایشگاه گوانگجو CAVAN *5

قیمت تور گوانگجو فاز1 هر نفر در اتاق دو تخته ۵/۴۰۰/۰۰۰ تومان
قیمت تور گوانگجو فاز یک هر نفر در اتاق یک تخته ۶/۶۰۰/۰۰۰ تومان
/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
گروه ۲۴  فاز دو - ۷ شب  گوانگجو
تاریخ رفت پرواز گوانجو ۲۸ مهر  ( 19 OCT )
تاریخ برگشت پرواز گوانجو ۶ آبان ( 27 OCT )
هتل فاز دو نمایشگاه گوانگجو CAVAN *5

قیمت تور گوانگجو فاز1 هر نفر در اتاق دو تخته ۵/۵۵۰/۰۰۰ تومان
قیمت تور گوانگجو فاز یک هر نفر در اتاق یک تخته ۶/۷۰۰/۰۰۰ تومان
/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
گروه ۲۵  فاز دو - ۷ شب  گوانگجو
تاریخ رفت پرواز گوانجو ۲۸ مهر  ( 19 OCT )
تاریخ برگشت پرواز گوانجو ۶ آبان ( 27 OCT )
هتل فاز دو نمایشگاه گوانگجو VAPERS (APT) *5

قیمت تور گوانگجو فاز1 هر نفر در اتاق دو تخته ۶/۰۵۰/۰۰۰ تومان
قیمت تور گوانگجو فاز یک هر نفر در اتاق یک تخته ۷/۷۰۰/۰۰۰ تومان
/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
گروه ۲۶  فاز دو - ۷ شب  گوانگجو
تاریخ رفت پرواز گوانجو ۲۹ مهر  ( 20 OCT )
تاریخ برگشت پرواز گوانجو ۷ آبان ( 28 OCT )
هتل فاز دو نمایشگاه گوانگجو IMPERIAL TRADERS *4 TOP

قیمت تور گوانگجو فاز1 هر نفر در اتاق دو تخته ۵/۵۵۰/۰۰۰ تومان
قیمت تور گوانگجو فاز یک هر نفر در اتاق یک تخته ۶/۷۰۰/۰۰۰ تومان
/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
گروه ۲۷  فاز دو - ۷ شب  گوانگجو
تاریخ رفت پرواز گوانجو ۲۹ مهر  ( 20 OCT )
تاریخ برگشت پرواز گوانجو ۷ آبان ( 28 OCT )
هتل فاز دو نمایشگاه گوانگجو CAVAN *5

قیمت تور گوانگجو فاز1 هر نفر در اتاق دو تخته ۵/۵۵۰/۰۰۰ تومان
قیمت تور گوانگجو فاز یک هر نفر در اتاق یک تخته ۷/۰۰۰/۰۰۰ تومان
/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
گروه ۲۸  فاز دو - ۷ شب  گوانگجو
تاریخ رفت پرواز گوانجو ۲۹ مهر  ( 20 OCT )
تاریخ برگشت پرواز گوانجو ۷ آبان ( 28 OCT )
هتل فاز دو نمایشگاه گوانگجو VAPERS (APT) *5 TOP

قیمت تور گوانگجو فاز1 هر نفر در اتاق دو تخته ۶/۰۵۰/۰۰۰ تومان
قیمت تور گوانگجو فاز یک هر نفر در اتاق یک تخته ۷/۷۰۰/۰۰۰ تومان
/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////


پکیج فاز دو و سه (2+3 ) نمایشگاه گوانگجو

پکیج تور فاز ۲و ۳ ترکیبی گوانجو پاییز ۹۵
 گروه ۲۹ ترکیبی فاز دو و سه - ۹ شب گوانگجو
تاریخ رفت پرواز گوانجو ۲ آبان  ( 23 OCT )
تاریخ برگشت پرواز گوانجو ۱۲ آبان ( 02 NOV )
هتل فاز دو و سه نمایشگاه گوانگجو CAVAN *5

قیمت تور گوانگجو فاز1 هر نفر در اتاق دو تخته ۵/۶۰۰/۰۰۰ تومان
قیمت تور گوانگجو فاز یک هر نفر در اتاق یک تخته ۶/۷۵۰/۰۰۰ تومان
/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
گروه ۳۰ ترکیبی فاز دو و سه - ۹ شب گوانگجو
تاریخ رفت پرواز گوانجو ۲ آبان  ( 23 OCT )
تاریخ برگشت پرواز گوانجو ۱۲ آبان ( 02 NOV )
هتل فاز دو و سه نمایشگاه گوانگجو IMPERIAL TRADERS *4 TOP

قیمت تور گوانگجو فاز1 هر نفر در اتاق دو تخته ۵/۷۰۰/۰۰۰ تومان
قیمت تور گوانگجو فاز یک هر نفر در اتاق یک تخته ۶/۸۵۰/۰۰۰ تومان
/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
گروه ۳۱ ترکیبی فاز دو و سه - ۹ شب (۴ شب گوانگجو+۲ شب شنزن+۳ شب گوانگجو)
تاریخ رفت پرواز گوانجو ۲ آبان  ( 23 OCT )
تاریخ برگشت پرواز گوانجو ۱۲ آبان ( 02 NOV )
هتل فاز دو و سه نمایشگاه گوانگجو IMPERIAL TRADERS *4 TOP + CENTURY PLAZA *4

قیمت تور گوانگجو فاز1 هر نفر در اتاق دو تخته ۶/۱۰۰/۰۰۰ تومان
قیمت تور گوانگجو فاز یک هر نفر در اتاق یک تخته ۷/۵۰۰/۰۰۰ تومان
/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

گروه ۳۲ ترکیبی فاز دو و سه - ۹ شب (۴ شب گوانگجو+۲ شب شنزن+۳ شب گوانگجو)
تاریخ رفت پرواز گوانجو ۲ آبان  ( 23 OCT )
تاریخ برگشت پرواز گوانجو ۱۲ آبان ( 02 NOV )
هتل فاز دو و سه نمایشگاه گوانگجو CAVAN*5 + CROWNE PLAZA *5

قیمت تور گوانگجو فاز1 هر نفر در اتاق دو تخته ۶/۴۰۰/۰۰۰ تومان
قیمت تور گوانگجو فاز یک هر نفر در اتاق یک تخته ۷/۹۵۰/۰۰۰ تومان
/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
گروه ۳۳ ترکیبی فاز دو و سه - ۹ شب گوانگجو
تاریخ رفت پرواز گوانجو ۴ آبان  ( 25 OCT )
تاریخ برگشت پرواز گوانجو ۱۴ آبان ( 04 NOV )
هتل فاز دو و سه نمایشگاه گوانگجو CAVAN*5

قیمت تور گوانگجو فاز1 هر نفر در اتاق دو تخته ۵/۴۰۰/۰۰۰ تومان
قیمت تور گوانگجو فاز یک هر نفر در اتاق یک تخته ۶/۵۰۰/۰۰۰ تومان
/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
گروه ۳۴ ترکیبی فاز دو و سه - ۹ شب گوانگجو
تاریخ رفت پرواز گوانجو ۴ آبان  ( 25 OCT )
تاریخ برگشت پرواز گوانجو ۱۴ آبان ( 04 NOV )
هتل فاز دو و سه نمایشگاه گوانگجو IMPERIAL TRADERS *4 TOP

قیمت تور گوانگجو فاز1 هر نفر در اتاق دو تخته ۵/۷۰۰/۰۰۰ تومان
قیمت تور گوانگجو فاز یک هر نفر در اتاق یک تخته ۷/۱۰۰/۰۰۰ تومان
///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 
گروه ۳۵ ترکیبی فاز دو و سه - ۹ شب (۲شب گوانگجو+۲ شب شنزن+۵شب گوانگجو)
تاریخ رفت پرواز گوانجو ۴ آبان  ( 25 OCT )
تاریخ برگشت پرواز گوانجو ۱۴ آبان ( 04 NOV )
هتل فاز دو و سه نمایشگاه گوانگجو IMPERIAL TRADERS *4 TOP + YIJIA INTERNATIONAL *4

قیمت تور گوانگجو فاز1 هر نفر در اتاق دو تخته ۶/۱۰۰/۰۰۰ تومان
قیمت تور گوانگجو فاز یک هر نفر در اتاق یک تخته ۷/۰۰۰/۰۰۰ تومان
///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 
گروه ۳۶ ترکیبی فاز دو و سه - ۹ شب گوانگجو
تاریخ رفت پرواز گوانجو ۴ آبان  ( 25 OCT )
تاریخ برگشت پرواز گوانجو ۱۴ آبان ( 04 NOV )
هتل فاز دو و سه نمایشگاه گوانگجو VAPERS (APT)*5 TOP

قیمت تور گوانگجو فاز1 هر نفر در اتاق دو تخته ۶/۲۰۰/۰۰۰ تومان
قیمت تور گوانگجو فاز یک هر نفر در اتاق یک تخته ۸/۱۰۰/۰۰۰ تومان
///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 


پکیج فاز سه (3 ) نمایشگاه گوانگجو
OCT 31 - NOV 04
پکیج تور فاز ۳ گوانجو پاییز ۹۵
 گروه ۳۷ فاز سه - ۱۱ شب گوانگجو
تاریخ رفت پرواز گوانجو ۵ آبان  ( 26 OCT )
تاریخ برگشت پرواز گوانجو ۱۷ آبان ( 07 NOV )
هتل فاز سه نمایشگاه گوانگجو CAVAN *5

قیمت تور گوانگجو فاز3 هر نفر در اتاق دو تخته ۴/۹۰۰/۰۰۰ تومان
قیمت تور گوانگجو فاز سه هر نفر در اتاق یک تخته ۶/۰۰۰/۰۰۰ تومان
/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
گروه ۳۸ فاز سه - ۱۱ شب گوانگجو
تاریخ رفت پرواز گوانجو ۵ آبان  ( 26 OCT )
تاریخ برگشت پرواز گوانجو ۱۷ آبان ( 07 NOV )
هتل فاز سه نمایشگاه گوانگجو IMPERIAL TRADERS *4TOP

قیمت تور گوانگجو فاز3 هر نفر در اتاق دو تخته ۵/۱۰۰/۰۰۰ تومان
قیمت تور گوانگجو فاز سه هر نفر در اتاق یک تخته ۶/۴۰۰/۰۰۰ تومان
/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

گروه ۳۹ فاز سه - ۱۱ شب (۲شب شنزن+۹شب گوانگجو)
تاریخ رفت پرواز گوانجو ۵ آبان  ( 26 OCT )
تاریخ برگشت پرواز گوانجو ۱۷ آبان ( 07 NOV )
هتل فاز سه نمایشگاه گوانگجو IMPERIAL TRADERS *4TOP+YIJIA INTERNATIONAL *4

قیمت تور گوانگجو فاز3 هر نفر در اتاق دو تخته ۵/۶۵۰/۰۰۰ تومان
قیمت تور گوانگجو فاز سه هر نفر در اتاق یک تخته ۷/۱۰۰/۰۰۰ تومان
/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
گروه ۴۰ فاز سه - ۱۱ شب گوانگجو
تاریخ رفت پرواز گوانجو ۵ آبان  ( 26 OCT )
تاریخ برگشت پرواز گوانجو ۱۷ آبان ( 07 NOV )
هتل فاز سه نمایشگاه گوانگجو VAPERS (APT)*5 TOP

قیمت تور گوانگجو فاز3 هر نفر در اتاق دو تخته ۵/۹۰۰/۰۰۰ تومان
قیمت تور گوانگجو فاز سه هر نفر در اتاق یک تخته ۸/۱۰۰/۰۰۰ تومان
/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
گروه ۴۱ فاز سه - ۷ شب گوانگجو
تاریخ رفت پرواز گوانجو ۶ آبان  ( 27 OCT )
تاریخ برگشت پرواز گوانجو ۱۴ آبان ( 04 NOV )
هتل فاز سه نمایشگاه گوانگجو IMPERIAL TRADERS *4TOP

قیمت تور گوانگجو فاز3 هر نفر در اتاق دو تخته ۴/۷۰۰/۰۰۰ تومان
قیمت تور گوانگجو فاز سه هر نفر در اتاق یک تخته ۵/۵۰۰/۰۰۰ تومان
/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
گروه ۴۲ فاز سه - ۷ شب گوانگجو
تاریخ رفت پرواز گوانجو ۶ آبان  ( 27 OCT )
تاریخ برگشت پرواز گوانجو ۱۴ آبان ( 04 NOV )
هتل فاز سه نمایشگاه گوانگجو IMPERIAL TRADERS *4TOP+YIJIA INTERNATIONAL *4

قیمت تور گوانگجو فاز3 هر نفر در اتاق دو تخته ۵/۱۰۰/۰۰۰ تومان
قیمت تور گوانگجو فاز سه هر نفر در اتاق یک تخته ۶/۱۰۰/۰۰۰ تومان
/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
گروه ۴۳ فاز سه - ۷ شب گوانگجو
تاریخ رفت پرواز گوانجو ۶ آبان  ( 27 OCT )
تاریخ برگشت پرواز گوانجو ۱۴ آبان ( 04 NOV )
هتل فاز سه نمایشگاه گوانگجو VAPERS (APT) *5TOP

قیمت تور گوانگجو فاز3 هر نفر در اتاق دو تخته ۵/۳۵۰/۰۰۰ تومان
قیمت تور گوانگجو فاز سه هر نفر در اتاق یک تخته ۶/۸۰۰/۰۰۰ تومان
/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
گروه ۴۴ فاز سه - ۷ شب گوانگجو
تاریخ رفت پرواز گوانجو ۹ آبان  ( 30 OCT )
تاریخ برگشت پرواز گوانجو ۱۷ آبان ( 07 NOV )
هتل فاز سه نمایشگاه گوانگجو CAVAN *5

قیمت تور گوانگجو فاز3 هر نفر در اتاق دو تخته ۴/۷۰۰/۰۰۰ تومان
قیمت تور گوانگجو فاز سه هر نفر در اتاق یک تخته ۵/۴۰۰/۰۰۰ تومان
/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
گروه ۴۵ فاز سه - ۷ شب گوانگجو
تاریخ رفت پرواز گوانجو ۹ آبان  ( 30 OCT )
تاریخ برگشت پرواز گوانجو ۱۷ آبان ( 07 NOV )
هتل فاز سه نمایشگاه گوانگجو IMPERIAL TRADERS *4TOP

قیمت تور گوانگجو فاز3 هر نفر در اتاق دو تخته ۴/۹۰۰/۰۰۰ تومان
قیمت تور گوانگجو فاز سه هر نفر در اتاق یک تخته ۵/۷۰۰/۰۰۰ تومان
/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
گروه ۴۶ فاز سه - ۷ شب گوانگجو
تاریخ رفت پرواز گوانجو ۹ آبان  ( 30 OCT )
تاریخ برگشت پرواز گوانجو ۱۷ آبان ( 07 NOV )
هتل فاز سه نمایشگاه گوانگجو VAPERS (APT)*5 TOP

قیمت تور گوانگجو فاز3 هر نفر در اتاق دو تخته ۵/۰۰۰/۰۰۰ تومان
قیمت تور گوانگجو فاز سه هر نفر در اتاق یک تخته ۶/۳۰۰/۰۰۰ تومان
/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
گروه ۴۷ فاز سه - ۷ شب گوانگجو
تاریخ رفت پرواز گوانجو ۹ آبان  ( 30 OCT )
تاریخ برگشت پرواز گوانجو ۱۷ آبان ( 07 NOV )
هتل فاز سه نمایشگاه گوانگجو IMPERIAL TRADERS *4TOP+YIJIA INTERNATIONAL *4

قیمت تور گوانگجو فاز3 هر نفر در اتاق دو تخته ۵/۱۰۰/۰۰۰ تومان
قیمت تور گوانگجو فاز سه هر نفر در اتاق یک تخته ۶/۰۰۰/۰۰۰ تومان
/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

 
توضیحات و راهنمای تور نمایشگاه گوانجو پاییز ۹۵ :

کلاس پروازی پریمیوم کلاس ماهان با افزایش نرخ ۱/۰۰۰/۰۰۰ تومان به پکیج ها  در تاریخ های ذکر شده موجود است :
۱۱ به ۱۹ اکتبر - ۱۲ به ۲۰ اکتبر - ۱۶ به ۲۸ اکتبر - ۱۸ به ۲۶ اکتبر - ۱۹ به ۲۷ اکتبر - ۲۰ به ۲۸ اکتبر - ۲۳ اکتبر به ۲ نوامبر - ۲۵ اکتبر به ۴ نوامبر - ۲۶ اکتبر به ۷ نوامبر -

کلاس پروازی بیزینس کلاس ماهان با افزایش نرخ ۲/۵۰۰/۰۰۰ تومان به پکیج ها  در تاریخ های ذکر شده موجود است :
۱۱ به ۱۹ اکتبر - ۱۲ به ۲۰ اکتبر - ۱۳ به ۲۱ اکتبر - ۱۶ به ۲۸ اکتبر - ۱۸ به ۲۶ اکتبر - ۱۹ به ۲۷ اکتبر

خدمات تور نمایشگاه گوانگجو ۲۰۱۶ : پرواز مستقیم هواپیمایی ماهان به گوانجو+ویزا انفرادی چین+اقامت در هتل ۴و۵وستاره با صبحانه+ ترانسفر فرودگاهی و بین شهری و نمایشگاهی+ راهنمای فارسی زبان+نقشه مترو + گشت با ناهار در پکیج های ترکیبی شنزن + بازدید از Window of the World

مدارک لازم جهت ویزا چین نمایشگاه گوانگجو کانتون فیر : اصل پاسپورت با حداقل ۷ماه اعتبار از زمان سفر + ۲ قطعه عکس رنگی

ثبت نام و رزرو تور نمایشگاه گوانگجو :
۱- پرداخت ۵۰ ٪ مبلغ هزینه تور در زمان ثبت نام
۲- در صورت درخواست ویزا فوری ۱۰ روز قبل از تاریخ پروازها ، مبلغ ۳۰دلار اضافه میگردد .

جهت کسب اطلاعات تور نمایشگاهی گوانگجو پاییز ۲۰۱۶ با شرکت آهنگ پرواز مجری برگزاری تورنمایشگاه گوانجو
تماس حاصل نمایید


تلفن:  85 85 60 22 -021  ,   50 21 57 22 - 021  
 

فکس (نمابر ):  22561091 - 021


 
تلفن همراه :  09363686068


آخرین اخبار نمایشگاه ها و برنامه های توریستی در کانال تلگرام و اینستاگرام آهنگ پرواز

ahangeparvaz@

 
ایمیل (پست الکترونیک):  info@ahangeparvaz.com 
خدماتی که در تور ارائه می شوند
خدمات تور نمایشگاه گوانجو چین ۲۰۱۶: بلیط پرواز هواپیمایی ماهان گوانگجو+رزرو هتل در گوانگجو +ویزا چین + ترانسفر فرودگاهی و نمایشگاهی +بیمه مسافرتی + راهنمای فارسی زبان+گشت در شنزن و نقشه مترو
تور گوانگجو ۲۰۱۶ نمایشگاه کانتون فیر چین پاییز ۹۵ پرواز ماهان ایر  
روز برنامه روزانه اقامت
روز 1

برنامه سفر روزانه تور نمایشگاه گوانجو در زمان ورود توسط لیدرهای گروه اعلام میگردد .
تاريخ انتشار شنبه 11 دي 1395
تعداد بازدید 1807
کلید واژگان |تور نمایشگاه چین گوانگجو|تور نمایشگاه کانتون|ویزا نمایشگاه چین|

مديريت سايت
سایر تورهای این آژانس